Θύρες επικοινωνίας

Jump to navigation Jump to search
UDP 30704 TALOS XPORT1 (fixed) Πόρτες ρύθμισης των συσκευών που τοποθετούνται στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των δωματίων
UDP 30718 TALOS XPORT2 (fixed)
TCP 1200 TALOS XPORT3 (μπορεί να αλλάξει)
TCP 3050 Firebird SQL Server (μπορεί να αλλάξει)
TCP 4468 TALOS CLIENT (μπορεί να αλλάξει) χρειάζεται μόνο αν έχουμε τερματικά προγράμματα «Talos Clients» στο δίκτυο