Προγραμματισμός Κάρτας

Revision as of 18:46, 8 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Όταν βάζουμε την κάρτα "Master" αναβοσβήνουν τα φωτάκια στον εξωτερικό διακόπτη

  1. Βάζουμε την "Master"
  2. Βγάζουμε την "Master"
  3. Βάζουμε την κάρτα που θέλουμε να γράψουμε (πρέπει εξ ορισμού να είναι κάρτα τύπου καμαριέρας, υπαλλήλου, ενοίκου, συντηρητή και η εγγραφή να γίνεται στην αντίστοιχη θέση). Για παράδειγμα, δεν γίνεται να γίνει εγγραφή κάρτας ενοίκου σε κάρτα καμαριέρας.
  4. Πατάμε παρατεταμένα το "Do not Disturb"
Info.pngΌταν αναβοσβήνουν τα φωτάκια "Door open - Occupied" ταυτόχρονα, το σύστημα είναι έτοιμο να γράψει κάρτα "καμαριέρας"
Info.pngΌταν αναβοσβήνουν τα φωτάκια "Occupied - Do not Disturb" ταυτόχρονα, το σύστημα είναι έτοιμο να γράψει κάρτα "συντηρητή"


Όταν αναβοσβήνει μόνο τo
Φωτάκι γράφουμε κάρτα
Open Door χρήστη 1 (user 1)
Occupied χρήστη 2 (user 2)
Do not Disturb χρήστη 3 (user 3)